Sirpa Tietäväinen
Seniori- ja vanhuspalveluiden koulutus-, konsultointi- ja muut asiantuntijapalvelut


KONSULTOINTI JA LAATUTYÖ

Yritykset, järjestöt, toimintayksiköt sekä julkinen sektori toimivat juridisten säädösten sekä strategiaansa liittyvien kehittämistavoitteiden mukaan. Ikäopin tarjoama konsultointi ja laatutyöhön liittyvä osaaminen hyödyttävät ko. organisaation strategisia tavoitteita. Konsultointi tarkoittaa dialogista yhteistyötä, tavoitteellisia neuvotteluita, joiden tuloksena avautuu uusia vaihtoehtoja vanhuspalvelujen tuottamiseen. Vanhuspalvelulain toimeenpanoon liittyy monia rakenteellisia ja yhteiskunnallisia tavoitteita, jotka edellyttävät uusia ratkaisuja ja toimintatapoja. Menestyminen vanhuspalvelujen kilpailutuksissa edellyttää hyvää liiketoimintaosaamista, mutta myös toimivia, laadukkaita ja asiakaskeskeisiä palvelukonsepteja. Tietäväisellä on osaamista tutkimukseen perustuvien palvelukonseptien suunnittelussa.

Vanhuspalvelulaissa todetaan, että iäkkäälle henkilölle tarjottavien sosiaali- ja terveyspalveluiden on oltava laadukkaita ja niiden on turvattava hyvä hoito ja huolenpito. Laatu tarkoittaa palvelun kykyä vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin yksilöllisesti – toisaalta on etsittävä taloudellisesti kestäviä ratkaisuja. Laadun arvioinnissa tarvitaan tavoitelähtöistä analyysia: onko palvelujen laatu ollut turvallista, vaikuttavaa ja tuloksellista? Arviointiin tarvitaan eri toimijoiden näkemyksiä sekä asiakkaiden kokemusten selvittämistä. Jotta kaikki toimijat sitoutuvat tavoitteelliseen laatutyöhön, kaikkien on oltava mukana laatujärjestelmän luomisessa. Myös omavalvonnan laatimisprosessi tehdään henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Ikäoppi Oy tarjoaa osaamistaan erilaisessa laatutyössä.

Takaisin palveluihin...

© Ikäoppi Oy